ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
GIẢI CÚP CLB KVTT QUỐC GIA VÀ GIẢI VĐ CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2022
Thời gian: 10/03-14/03/2022
Địa điểm: Nhà thi đấu Đại học Hàng Hải – TP Hải Phòng
Hạn đăng ký: 12:00 26/02/2022
Thông tin đăng ký:
D315 D314 D313 D312 D31C D31R D31J D31S D31P S31C S31R S31J S31S S31P S312 S313 S314 S315 D415 D414 D413 D412 D41C D41R D41J D41S D41P S41C S41R S41J S41S S41P S412 S413 S414 S415 D515 D514 D513 D512 D51C D51R D51J D51S D51P D615 D614 D613 D612 D61C D61R D61J D61S D61P D715 D714 D713 D712 D71C D71R D71J D71S D813 D812 D81C D81R D81J DT14 DT13 DT12 DT1C DT1R DT1J DT1S GX12 GX1C GX1R GY12 GY1C GY1R GZ12 GZ1C GZ1R HX15 HX1C HX1R HX1J HX1S HX1P QX1C QX1R QX1J QX1S QX1P QX15 HY15 HY1C HY1R HY1J HY1S HY1P

D325 D324 D323 D322 D32W D32T D32Q D32F D32V S32W S32T S32Q S32F S32V S322 S323 S324 S325 D425 D424 D423 D422 D42W D42T D42Q D42F D42V S42W S42T S42Q S42F S42V S422 S423 S424 S425 D525 D524 D523 D522 D52W D52T D52Q D52F D52V D625 D624 D623 D622 D62W D62T D62Q D62F D62V D725 D724 D723 D722 D72W D72T D72Q D72F D823 D822 D82W D82T D82Q D922 D92W D92T DC22 DC2W DC2T DT24 DT23 DT22 DT2W DT2T DT2Q DT2F GX22 GX2W GX2T GY22 GY2W GY2T GZ22 GZ2W GZ2T HX25 HX2W HX2T HX2Q HX2F HX2V QX2W QX2T QX2Q QX2F QX2V QX25 HY25 HY2W HY2T HY2Q HY2F HY2V