GIẢI CÚP CLB KVTT QUỐC GIA VÀ GIẢI VĐ CLB KVTT QUỐC GIA NĂM 2022

Nhà thi đấu Đại học Hàng Hải – TP Hải Phòng

Thời gian: 10/03-14/03/2022

SK: 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C @ 9:20 AM
1
101
Trang,Nhi,Anh,Linh,Nhi,Linh,Anh,Anh ,Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
2
107
Trang, Nhi, Anh, Nhi, Linh,Linh,Hưng,Anh, Anh,Diễm...
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
3
102
Trang,Linh,Diễm,Anh,Anh,Linh,Linh,Châu,Ly, Anh,Lin...
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
4
103
Anh,Thư,Thuỷ,Khánh,Chi,My,Hân,Hưng,Linh,Châu,Ly
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:27 AM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
83
Vũ Quỳnh Mai
CK Team
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117
Đặng Hoàng Gia Hân
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121
Trần Quỳnh Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
122
Vũ Đặng Tú Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R @ 9:27 AM
1
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
44
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
60
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
5
65
Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
96
Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc Anh
Dancesport Quận Kiến An
SK: 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:31 AM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C @ 9:36 AM
1
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
60
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
65
Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
5
97
Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà Vân
Dancesport Quận Kiến An
SK: 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C @ 9:33 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
5
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
7
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R @ 9:38 AM
1
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
60
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
65
Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
5
97
Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà Vân
Dancesport Quận Kiến An
SK: 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:43 AM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
110
Trần Yến Bảo Nhi
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
113
Bùi Huyền Trang
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114
Đặng Thị Quỳnh Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
117
Đặng Hoàng Gia Hân
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121
Trần Quỳnh Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 9:59 AM
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
110
Trần Yến Bảo Nhi
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
113
Bùi Huyền Trang
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
114
Đặng Thị Quỳnh Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
121
Trần Quỳnh Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 10:14 AM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 10:04 AM
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:47 AM
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J @ 10:17 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R @ 10:12 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
7
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
SK: 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R @ 9:50 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
3
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
5
125
Đàm Nguyễn Xuân Duyên
Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
6
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
22
Lê Bảo Trân
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
8
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 10:22 AM
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
83
Vũ Quỳnh Mai
CK Team
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P @ 10:29 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
46
Phạm Minh Châu
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
52
Đàm Hiểu Ngân
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S @ 10:25 AM
1
139
Đỗ Nguyễn Minh Hạnh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
88
Phạm Nguyễn Gia Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
4
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
111
Cao Nguyễn Gia Khánh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
83
Vũ Quỳnh Mai
CK Team
SK: 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q @ 11:28 AM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
75
Phạm Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
SK: 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R @ 12:12 PM
40
Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
60
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
SK: 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J @ 12:13 PM
1
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
6
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
7
82
Bùi Vũ Hiền Anh
CK Team
8
119
Lê Huyền Trang
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q @ 11:32 AM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 12:06 PM
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
82
Bùi Vũ Hiền Anh
CK Team
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q @ 12:23 PM
1
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
75
Phạm Hà Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
SK: 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R @ 12:29 PM
1
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
3
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
40
Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
7
60
Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 12:15 PM
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q @ 12:26 PM
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C @ 12:41 PM
1
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
2
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
44
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
40
Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
7
89
Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S @ 12:30 PM
1
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
5
82
Bùi Vũ Hiền Anh
CK Team
6
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
8
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q @ 12:39 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R @ 12:22 PM
1
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W @ 12:45 PM
1
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 1:56 PM
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F @ 2:01 PM
1
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q @ 12:16 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
8
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R @ 2:04 PM
1
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
2
44
Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
5
40
Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
89
Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu Linh
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T @ 2:09 PM
1
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
2
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C @ 1:59 PM
1
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW @ 2:11 PM
1
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P @ 2:14 PM
1
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
82
Bùi Vũ Hiền Anh
CK Team
6
45
Phạm Phương Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
7
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q @ 2:16 PM
1
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R @ 2:24 PM
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T @ 2:31 PM
1
16
Phùng Thuý Quỳnh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
2
71
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
3
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
7
13
Đặng Thị Khánh Ngọc
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R @ 2:30 PM
1
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
SK: 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q @ 2:39 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
73
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
4
18
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J @ 3:02 PM
29
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R @ 3:01 PM
1
133
Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
134
Võ Văn Trung/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
4
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
5
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
87
Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T @ 3:05 PM
1
39
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
138
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
61
Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
142
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J @ 3:12 PM
1
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
31
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
58
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
68
Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh Linh
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK: 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W @ 4:35 PM
1
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
147
Nguyễn Minh Tài/Đỗ Thị Minh Tân
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
77
Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
SK: 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q @ 3:30 PM
1
56
Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
55
Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
61
Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J @ 3:30 PM
1
133
Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
4
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R @ 3:33 PM
1
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
84
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh My
CK Team
4
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
7
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
8
90
Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh Hằng
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C @ 3:40 PM
1
133
Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
134
Võ Văn Trung/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
3
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
5
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
SK: 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C @ 3:41 PM
1
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
84
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh My
CK Team
3
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
42
Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường Vy
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
7
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
8
90
Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh Hằng
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T @ 4:44 PM
1
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
155
Trịnh Năng Hòa/Vũ Bích Oanh
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
77
Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R @ 3:55 PM
1
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
84
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh My
CK Team
3
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
42
Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường Vy
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
7
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
8
91
Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh Hằng
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q @ 4:46 PM
1
158
Đặng Việt/Trần Việt Phương
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
161
Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
159
Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên
Sở VHTT và DL Tây Ninh
4
153
Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích Oanh
Sở VHTT và DL Tây Ninh
5
154
Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch Tuyết
Sở VHTT và DL Tây Ninh
SK: 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J @ 3:55 PM
1
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
42
Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường Vy
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
90
Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh Hằng
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S @ 6:02 PM
1
133
Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc Lý
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
5
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S @ 4:04 PM
1
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
42
Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường Vy
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
39
Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
5
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
41
Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
7
112
Đào Thế Anh/Phan Trà My
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
8
91
Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh Hằng
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q @ 5:17 PM
1
161
Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
158
Đặng Việt/Trần Việt Phương
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
159
Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên
Sở VHTT và DL Tây Ninh
4
154
Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch Tuyết
Sở VHTT và DL Tây Ninh
SK: 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q @ 5:07 PM
1
54
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
30
Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
56
Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
55
Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R @ 5:20 PM
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R @ 5:36 PM
1
148
Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
2
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
20
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
4
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
87
Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu Hương
Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
SK: 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T @ 5:36 PM
1
154
Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch Tuyết
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
157
Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
4
93
Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú Tài
SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
SK: 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J @ 4:30 PM
1
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
29
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C @ 5:35 PM
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 69 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W @ 5:30 PM
1
148
Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
2
152
Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng
Sagadance
3
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R @ 5:37 PM
1
132
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
5
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 71 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T @ 5:37 PM
1
148
Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
2
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
20
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C @ 5:38 PM
1
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 73 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T @ 5:43 PM
1
132
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R @ 5:50 PM
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R @ 6:42 PM
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
67
Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
SK: 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q @ 5:53 PM
1
132
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
19
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J @ 4:05 PM
1
132
Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
151
Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
4
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R @ 5:58 PM
1
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T @ 6:04 PM
1
154
Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch Tuyết
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
153
Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích Oanh
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
157
Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
4
93
Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú Tài
SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
5
66

SK: 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R @ 6:44 PM
1
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
1
67
Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
3
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
4
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
SK: 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J @ 6:05 PM
1
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
6
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
SK: 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R @ 5:27 PM
1
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
95
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trần Tú Diamond
6
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C @ 7:12 PM
1
67
Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
2
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
4
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
5
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
93
Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú Tài
SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
8
134
Võ Văn Trung/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
SK: 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W @ 7:15 PM
1
161
Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
159
Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
4
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
5
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
6
77
Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
8
67
Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
SK: 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P @ 7:15 PM
1
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T @ 7:15 PM
1
159
Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
149
Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
3
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
4
77
Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
135
Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
6
150
Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
SK: 89 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W @ 6:40 PM
1
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R @ 6:55 PM
1
47
Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
2
67
Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
3
69
Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
4
98
Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh
Sở VHTTDL Đồng Nai
5
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
6
76
Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
7
93
Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú Tài
SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
SK: 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S @ 7:14 PM
1
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
32
Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T @ 7:14 PM
1
161
Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
2
159
Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên
Sở VHTT và DL Tây Ninh
3
157
Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu Thủy
Sở VHTT và DL Tây Ninh
4
64
Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
5
77
Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
SK: 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q @ 7:59 PM
1
27
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
94
Trần Nam Dũng/Lê Phương Thảo
SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
4
55
Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
19
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J @ 7:53 PM
1
70
Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương Uyên
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
2
123
Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
3
29
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
86
Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
31
Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J @ 3:07 PM
1
33
Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
36
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
70
Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương Uyên
Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
4
123
Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
5
29
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J @ 3:08 PM
1
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
4
49
Phan Trà My
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
7
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
8
53
Phan Hoài Anh
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
9
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q @ 11:30 AM
26
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
27
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
35
Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
54
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q @ 3:09 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
99
Phùng Thuý Quỳnh
Trường THCS An Thượng - Hải Dương
4
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
6
146
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
7
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
8
143
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q @ 3:11 PM
1
35
Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
26
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
54
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
27
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
5
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
6
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C @ 3:13 PM
1
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
49
Phan Trà My
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
3
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
5
119
Lê Huyền Trang
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
104
Bùi Gia Khánh Huyền
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R @ 3:13 PM
1
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
49
Phan Trà My
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
4
50
Đỗ Phương Vy
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
118
Phạm Thị Phương Anh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
23
Ngô Bùi Tú Uyên
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S @ 3:13 PM
1
130
Đàm Thùy Linh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
2
131
Nguyễn Lâm Huyền Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
3
141
Lê Hồng Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
4
48
Nguyễn Hoàng Lan
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
5
51
Dương Thị Hòa Lâm
Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
6
117
Đặng Hoàng Gia Hân
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
6
120
Lê Ngọc Phương Linh
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
SK: 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W @ 3:14 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
18
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
99
Phùng Thuý Quỳnh
Trường THCS An Thượng - Hải Dương
4
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
5
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
6
143
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
7
144

8
145

SK: 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T @ 3:14 PM
1
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
18
Hoàng Ngọc Bảo Thy
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
3
146
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
4
143
Nguyễn Quỳnh Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
5
137
Phạm Hà Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
6
144

7
145

SK: 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q @ 3:15 PM
1
78
Lê Quỳnh Như
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
5
137
Phạm Hà Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F @ 3:15 PM
1
79
Tạ Liên Giang
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
2
80
Phạm Tường Ngân
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
3
12
Trần Thị Minh Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
4
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW @ 3:16 PM
1
140
Bùi Thiên An
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
2
99
Phùng Thuý Quỳnh
Trường THCS An Thượng - Hải Dương
3
81
Phan Cao Diệu Ngọc
Sở VHTT TP. Đà Nẵng
4
146
Phạm Bảo Trâm
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
5
11
Trần Thị Mai Anh
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
15
Trần Nhã Kỳ
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W @ 3:17 PM
1
136
Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân Dung
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
142
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
3
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
61
Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W @ 3:17 PM
1
54
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
27
Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
43
Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
56
Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
138
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
SK: 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T @ 3:18 PM
1
26
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
3
55
Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
138
Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
5
19
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
6
20
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q @ 3:19 PM
1
26
Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
54
Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
56
Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
19
Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang
FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
SK: 116 (HY2F) - Chung kết Người trưởng thành E4 Standard F @ 3:19 PM
1
28
Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
55
Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C @ 2:02 PM
1
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
86
Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
85
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
SK: 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R @ 2:05 PM
1
36
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
123
Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
3
29
Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
4
59
Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
5
127
Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
20
Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà
Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
SK: 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S @ 2:26 PM
1
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
86
Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
3
63
Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
85
Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
5
126
Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
6
37
Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P @ 2:28 PM
1
36
Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
2
123
Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc
Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
3
62
Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
4
34
Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
SK: 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q @ 2:23 PM
1
136
Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân Dung
Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
2
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
142
Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh
Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
4
61
Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
SK: 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J @ 2:47 PM
1
58
Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
2
57
Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
3
128
Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
4
129
Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà
Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên