Chọn đơn vị:
NgàyGiờSự kiện
SĐ 11: Hoàng Ngọc Bảo Thy - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:29SK 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F
11/0810:35SK 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
SĐ 12: Bùi Bảo Ngọc - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 13: Phạm Nguyễn Thanh Trúc - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 14: Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/0820:10SK 86 (D524) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Standard W,T,F,Q
10/0820:44SK 94 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W,T,VW,F,Q
11/0814:23SK 185 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
11/0819:38SK 220 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 15: Nguyễn Cao Tháp/Vũ Hà Kiều Linh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
10/0820:10SK 86 (D524) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Standard W,T,F,Q
11/0814:23SK 185 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
SĐ 16: Nguyễn Hồng Minh Chi - CLB Âu Cơ
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 17: Trần Phương Linh Nhi - CLB Âu Cơ
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 18: Lê Nguyên Anh - ProG Academy
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 19: Trần Lê Hoàng Thuỳ My - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 20: Đặng Ngọc Huyền Trang - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 21: Nguyễn Phương Linh - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
SĐ 22: Lê Bảo Trân - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 23: Phùng Uyên Nhi - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 24: Trương Phạm Quỳnh Anh - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 25: Nguyễn Phạm Quỳnh Giao - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 26: Tạ Mẫn Tuệ - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 27: Tạ Ngọc Yên - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 28: Đàm Trọng Nguyên/Trần Lê Hoàng Thuỳ Chi - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
SĐ 29: Cao Hoàng Gia Khang/Đoàn Bảo Khánh Nhật - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 30: Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo Ngân - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0811:55SK 168 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
11/0815:16SK 195 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 31: Nguyễn Quý Dương/Vũ Thuý Quỳnh - SMART DANCE CENTER
11/0809:17SK 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0811:55SK 168 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
11/0812:08SK 171 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
11/0812:20SK 174 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
11/0814:16SK 183 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
11/0815:31SK 198 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
SĐ 32: Đinh Nguyễn Phương Uyên - Vietsdance Center
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 33: Nguyễn Lâm Huyền Anh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 34: Nguyễn Ngân Khánh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 35: Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyên Phương Trang Anh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:17SK 207 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
11/0816:20SK 208 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
11/0816:23SK 209 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 36: Ninh Cao Bách/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 37: Ninh Cao Bách/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0821:59SK 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/0822:14SK 115 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
SĐ 38: Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 39: Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0821:44SK 108 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
10/0821:59SK 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/0822:14SK 115 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
SĐ 40: Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 41: Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0821:44SK 108 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 42: Dương Mai Lan - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 43: Lưu Anh Thư - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
11/0814:04SK 181 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 44: Đàm Thùy Linh - Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
11/0814:04SK 181 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 45: Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 46: Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
SĐ 47: Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
SĐ 48: Trần Đăng Giáo/Trịnh Thị Ngọc Hà - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 49: Nguyễn Tuấn Đạt/Phạm Phương Ly - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 50: Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/0820:44SK 94 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W,T,VW,F,Q
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
11/0819:38SK 220 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 51: Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thùy Linh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0815:59SK 204 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 52: Nguyễn Nam Anh/Nguyễn Thùy Dương - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 53: Nguyễn Quang Huy/Lê Thục Hiền - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 54: Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
SĐ 55: Hoàng Quang Anh/Phan Tuệ Minh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
SĐ 56: Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
10/0820:10SK 86 (D524) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Standard W,T,F,Q
10/0820:44SK 94 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:16SK 195 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
11/0815:59SK 204 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 57: Nguyễn Hoàng Lan - Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 58: Đỗ Phương Vy - Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 59: Phạm Phương Anh - Sở VHTT&DL Tỉnh Lạng Sơn
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 60: Hoàng Ngọc Hà - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 61: Mông Ngọc Sa Phi - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 62: Dương Thị Hòa Lâm - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
SĐ 63: Phan Hoài Anh - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
SĐ 64: Nông Anh Tú/Phạm Minh Châu - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 65: Phạm Bảo Châu - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 66: Hoàng Ngoc Châu - Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Cao Bằng
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:44SK 150 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W,T,F,Q
11/0810:56SK 152 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 67: Nguyễn Tấn Thiện/Huỳnh Anh Thư - T&T Dancesport
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
SĐ 68: Nguyễn Việt Tín/Út Giang - T&T Dancesport
11/0809:17SK 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0810:32SK 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
11/0810:38SK 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
11/0814:40SK 189 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 69: Mạc Hoàng Tùng Chi - T&T Dancesport
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
SĐ 70: Nguyễn Ngọc Bảo Hân - T&T Dancesport
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 71: Phạm Hà Trang - T&T Dancesport
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
SĐ 72: Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ Nga - T&T Dancesport
11/0815:41SK 200 (D614) - Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 73: Nguyễn Tấn Thiện/Nguyễn Thị Thùy - T&T Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 74: Đặng Gia Anh Tú/Nguyễn Thu Trang - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0811:55SK 168 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
11/0815:16SK 195 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
11/0815:31SK 198 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
11/0815:59SK 204 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 75: Nguyễn Hải Long/Trần Hà Châu - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
11/0810:13SK 141 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
11/0811:52SK 167 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
11/0812:01SK 169 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
11/0814:01SK 180 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:20SK 208 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 76: Nguyễn Gia Khánh/Đỗ Ngọc Khánh Huyền - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 77: Đào Kim Gia Bảo/Phạm Thị Huyền Trang - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
11/0811:52SK 167 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
11/0812:01SK 169 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
SĐ 78: Tô Văn Hòa/Đinh Hương - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/0820:56SK 96 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
10/0821:04SK 98 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0812:08SK 171 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
11/0814:16SK 183 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 79: Nguyễn Văn Thành/Nguyễn Thị Nga - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
10/0820:02SK 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T
SĐ 80: Phạm Phương Linh - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 81: Nguyễn Ngọc Phương - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 82: Trần Nguyễn Ngọc Minh - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 83: Nguyễn Huyền Phương - Sở Văn Hoá & Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
SĐ 84: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Duy Dance
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
SĐ 85: Đậu Văn Hung/Võ Trúc Phương - Duy Dance
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 86: Trần Hoàng Thắng/Ông Nguyễn Thảo My - Duy Dance
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0812:01SK 169 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
SĐ 87: Lê Minh Trí/Phạm Minh Nguyệt - Duy Dance
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
11/0811:52SK 167 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
11/0812:01SK 169 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
11/0814:01SK 180 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
SĐ 88: Lê Đức Trí/Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Duy Dance
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:20SK 208 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
SĐ 89: Đậu Văn Hung/Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Duy Dance
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
11/0815:31SK 198 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
SĐ 90: Vũ Ngọc Uyên Phương - Duy Dance
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 91: Phạm Minh Nguyệt - Duy Dance
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
SĐ 92: Võ Hoàng Nguyên/Nguyễn Vỹ Cầm - Duy Dance
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 93: Nguyễn Phú Vinh/Phan Nguyễn Thục Lam - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 94: Hắc Ngọc Sơn/Nguyễn Thị Hoàng Anh - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
SĐ 95: Nguyễn Cao Thành Nhân/Varvara Goncharenko - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0820:10SK 86 (D524) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Standard W,T,F,Q
10/0820:44SK 94 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W,T,VW,F,Q
11/0814:23SK 185 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
11/0815:16SK 195 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
11/0819:38SK 220 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 96: Trần Viết Phú/Dương Thanh Vy - Sở VHTTDL Đồng Nai
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:17SK 207 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
11/0816:20SK 208 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
11/0816:23SK 209 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
SĐ 97: Phạm Quốc Tuấn/Lê Xuân Hoa - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
10/0820:02SK 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T
10/0820:56SK 96 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
10/0821:04SK 98 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
SĐ 98: Tạ Thành Phong/Đặng Thị Thuý Ngân - Sở VHTTDL Đồng Nai
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 99: Lê Công Hữu/Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 100: Nguyễn Đức Hoà/Nguyễn Thị Hải Yến - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
SĐ 101: Nguyễn Hoàng Minh/Hà Nhật Vy - Sở VHTTDL Đồng Nai
11/0809:17SK 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0810:32SK 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
11/0815:31SK 198 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
SĐ 102: Trương Vũ Toàn/Lâm Nhật Hạ - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0809:17SK 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0810:32SK 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
11/0815:31SK 198 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C,R
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 103: Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
SĐ 104: Ngọc An/Lê Tố Uyên - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 105: Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 106: Bùi Đức Thiện/Bùi Ngọc Lacroix Lucie - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0815:41SK 200 (D614) - Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 107: Trần Văn Phúc/Nguyễn Hoài Hương - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
SĐ 108: Nguyễn Trung Hiếu/Lại Minh Hằng - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0821:59SK 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
11/0810:13SK 141 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
11/0814:01SK 180 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
SĐ 109: Nguyễn Hoàng Quân/Thân Bảo Ngọc - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
10/0822:08SK 113 (D21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 E5 Latin P
11/0810:13SK 141 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
11/0814:01SK 180 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
SĐ 110: Nguyễn Trung Hiếu/Hoàng Tường Chi - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
SĐ 111: Vũ Quỳnh An - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 112: Lê Đỗ Ánh Nguyệt - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 113: Võ Thuỷ Tiên - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 114: Nguyễn Trung Hiếu/Nguyễn Tường Vân - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 115: Vương Vũ Huy/Hoàng Tường Chi - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 116: Phạm Gia Cát Tường - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 117: Raksaphakdee Tường Vy - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 118: Nguyễn Anh Thư - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:29SK 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F
11/0810:35SK 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
11/0814:31SK 186 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
11/0814:37SK 188 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
SĐ 119: Vương Vũ Huy/Nguyễn Hà Uyên Linh - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 120: Vũ Hoàng Yến Nhi - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0810:35SK 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
11/0814:31SK 186 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
SĐ 121: Đỗ Hồng Ngọc - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 122: Nguyễn Mỹ Thiên Hương - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
SĐ 123: Trần Ngọc Minh Khuê - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
SĐ 124: Nguyễn Diệp Trân Trân - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 125: Nguyễn An Nhiên - Sở VHTTDL Đồng Nai
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 126: Lê Phúc Trà My - Dance Sport Tỉnh Nghệ An
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 127: Hồ Gia Nhi - Dance Sport Tỉnh Nghệ An
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 128: Nguyễn Đỗ Nguyệt Anh - Dance Sport Tỉnh Nghệ An
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 129: Cao Khánh Linh - Dance Sport Tỉnh Nghệ An
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 130: Nguyễn Đình Khoa/Nguyễn Thái Minh Hoà - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 131: Quan Chấn Thanh/Bùi Thị Thuỷ - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
SĐ 132: Nguyễn Đức Trí/Nguyễn Hồng Nga - CLB Tấn Tài Dancesport
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
SĐ 133: Tăng Hồng Phước/Tô Thị Trang Đài - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
SĐ 134: Nguyễn Hưng/Nguyễn Thị Nhã Khuê - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 135: Trần Văn Phương/Đinh Kim Thoa - CLB Tấn Tài Dancesport
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:11SK 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
10/0820:37SK 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 136: Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 137: Đặng Hữu Lâm/Nguyễn Thị Bích Liên - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
SĐ 138: Lê Văn Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 139: Quan Chấn Thanh/Phạm Ngọc Ân - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0811:05SK 153 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
11/0811:17SK 156 (D71C) - Chung kết Trung niên 1 E1 Latin C
SĐ 140: Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung - CLB Tấn Tài Dancesport
11/0809:17SK 126 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
11/0810:32SK 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
11/0810:38SK 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
11/0810:52SK 151 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C,R
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
SĐ 141: Nguyễn Minh Khuê - Dancesport Ninh Bình
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 142: Hoàng Văn Hiển/Nguyễn Thị Kim Liên - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:11SK 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
10/0820:02SK 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T
10/0820:37SK 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
SĐ 143: Bùi Quang Nam/Nguyễn Thị Hồng Anh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 144: Nguyễn Ngọc Hiếu/Hoàng Quỳnh Trang - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
SĐ 145: Nguyễn Tuấn Phong/Ngô Trần Hoài Thu - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 146: Nguyễn Xuân Thành/Nguyễn Hồng Phượng - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0820:56SK 96 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
SĐ 147: Huỳnh Tấn Vũ/Lê Kiều Thúy Vy - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0812:08SK 171 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
11/0814:16SK 183 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
SĐ 148: Phạm Trường Giang/Nguyễn Thị Ngọc Liên - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0812:08SK 171 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
11/0814:16SK 183 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
SĐ 149: Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
SĐ 150: Lê Xuân Thuỷ Tiên - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:23SK 66 (SN13) - Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 151: Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm Như - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
SĐ 152: Hà Tuấn Vũ/Trần Thị Hồng Vân - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 153: Nguyễn Hoàng Tuấn/Trần Thị Minh Nhân - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
SĐ 154: Nguyễn Đình Khánh/Nguyễn Quang Anh Thư - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 155: Nguyễn Nhật Nam/Nguyễn Thị Lệ Nga - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
SĐ 156: Nguyễn Yến My - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 157: Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi - Grace Dance Studio
11/0815:41SK 200 (D614) - Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J
11/0815:59SK 204 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 158: Nguyễn Trường Duy/Trịnh Lâm Tâm Như - Grace Dance Studio
11/0815:16SK 195 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S,C,R,J
11/0815:41SK 200 (D614) - Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J
11/0815:59SK 204 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S,C,R,P,J
SĐ 159: Nguyễn Ngọc Hoàng Ánh - Grace Dance Studio
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 160: Trần Vy Khanh - Grace Dance Studio
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 161: Nguyễn Hiền Như Phúc - Grace Dance Studio
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 162: Hoàng Gia My - Grace Dance Studio
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 163: Phùi Như Tuệ - Grace Dance Studio
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 164: Nguyễn Hoàng Vân - Grace Dance Studio
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 165: Trần Nhật Minh - Grace Dance Studio
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 166: Nguyễn Vũ Bảo Linh - Grace Dance Studio
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 167: Lê Phương Nga - Grace Dance Studio
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 168: Lê Lan Phương - Grace Dance Studio
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0818:23SK 66 (SN13) - Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J
SĐ 169: Đặng Trúc Quỳnh - Grace Dance Studio
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 170: Võ Nguyễn Gia Linh - Grace Dance Studio
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 171: Nguyễn Ngọc Linh Đan - Grace Dance Studio
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 172: Trần Minh Duyên - Grace Dance Studio
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 173: Trịnh Hải Trân - Grace Dance Studio
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 174: Hoàng Trúc Phương - Grace Dance Studio
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 175: Tạ Hải Di - Grace Dance Studio
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 176: Phạm Đình Gia An - Grace Dance Studio
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 177: Lê Quỳnh Anh - Grace Dance Studio
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 178: Châu Tuyết My - Grace Dance Studio
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 179: Nguyễn Ngọc Cát Tường - Grace Dance Studio
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 180: Dương Yến Nhi - Grace Dance Studio
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 183: Nga, Linh, An, Trân,Anh, Mi, Tường, Nhi, Phương - Grace Dance Studio
10/0811:34SK 3 (GX12) - Chung kết Đồng diễn D Latin C,R
SĐ 184: Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
11/0810:29SK 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F
SĐ 185: Vũ Trần Đan Linh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 186: Phạm Thu Quỳnh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
11/0810:29SK 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F
11/0810:35SK 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
11/0814:31SK 186 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
11/0814:37SK 188 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
SĐ 187: Lý Bội Hân - Nhà thiếu nhi quận 11
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 188: Phan Hoàng Linh - Nhà thiếu nhi quận 11
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 189: Trương Nguyễn Linh Kha - Nhà thiếu nhi quận 11
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 190: Nguyễn Ngọc Xuân Thy - Nhà thiếu nhi quận 11
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 191: nguyễn ngọc xuân thy,phan hoàng linh,truơng nguyễn... - Nhà thiếu nhi quận 11
10/0811:38SK 4 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
SĐ 192: Nguyễn Nhựt Linh/Trần Thị Kim Phương - Nhà thiếu nhi quận 11
11/0809:33SK 131 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
11/0809:53SK 135 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
SĐ 193: Phạm Gia Tuệ - AMOR Dance
11/0810:35SK 148 (S32V) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Standard VW
11/0811:08SK 154 (S423) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Standard W,T,Q
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
11/0814:31SK 186 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
11/0814:37SK 188 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
11/0814:47SK 190 (S424) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Standard W,T,F,Q
11/0814:59SK 192 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W,T,VW,F,Q
SĐ 194: Nguyễn Thị Ngọc Nhi - AMOR Dance
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
SĐ 195: Hân, Vy, Trang, Giang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Minh,Linh - Trung tâm TDTT quận 1
10/0811:46SK 6 (GY1R) - Chung kết Đồng diễn E Latin R
SĐ 196: Vy, Giang, Trang, Quỳnh Anh, Linh,Hân, Minh,My,Hân... - Trung tâm TDTT quận 1
10/0811:49SK 7 (GY2T) - Chung kết Đồng diễn E Standard T
SĐ 198: Giang, Hân, Trang, Quỳnh, Quỳnh Anh, Vy, Minh, Lin... - Trung tâm TDTT quận 1
10/0811:41SK 5 (GY12) - Chung kết Đồng diễn D Latin C,R
SĐ 199: Nguyễn Diệp Thảo Ngân - Trung tâm TDTT quận 1
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
SĐ 200: Phạm Quỳnh Trang - Trung tâm TDTT quận 1
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
SĐ 201: Vũ Quỳnh Anh - Trung tâm TDTT quận 1
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 202: Hoàng Văn Tú/Phạm Trà My - Sở VHTTDL Hải Dương
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
SĐ 203: Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang - Sở VHTTDL Hải Dương
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0814:23SK 185 (D624) - Chung kết Thanh niên B Standard W,T,F,Q
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
11/0819:38SK 220 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
SĐ 204: Huỳnh Minh Lâm/Võ Thị Thanh Ngân - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:35SK 162 (VQ1J) - Bán kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0819:08SK 218 (VQ1J) - Chung kết VĐQG E3 Latin J(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 205: Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/0821:04SK 98 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
11/0810:38SK 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
11/0812:17SK 173 (VQ2T) - Bán kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0814:40SK 189 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
11/0816:56SK 212 (VQ2T) - Chung kết VĐQG E2 Standard T(s)
11/0818:06SK 214 (VQ2Q) - Chung kết VĐQG E3 Standard Q(s)
SĐ 206: Lê Thọ Sơn/Chu Thị Thanh Huyền - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0817:51SK 213 (VQ2V) - Chung kết VĐQG E5 Standard VW(s)
SĐ 207: Đoàn Hồng Hải/Phạm Thị Mỹ Dung - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:29SK 160 (VQ1S) - Bán kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0812:05SK 170 (VQ1P) - Bán kết VĐQG E5 Latin P(s)
11/0818:38SK 216 (VQ1S) - Chung kết VĐQG E4 Latin S(s)
11/0819:23SK 219 (VQ1P) - Chung kết VĐQG E5 Latin P(s)
SĐ 208: Lâm Phước Toàn/Nguyễn Thị Nguyệt - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 209: Phan Hoài Nam/Lâm Đan Vy - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
11/0810:32SK 147 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
SĐ 210: Lê Trần Tuấn Anh/Nguyễn Thị Thơ - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
SĐ 211: Phan Hoàng Phi/Trần Thị Kim Long - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
SĐ 212: Cao Hoàng Diễm My/Trần Nguyễn Phúc Nguyên - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0810:38SK 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
11/0811:23SK 158 (VQ1R) - Bán kết VĐQG E2 Latin R(s)
11/0818:53SK 217 (VQ1R) - Chung kết VĐQG E2 Latin R(s)
SĐ 213: Bùi Nguyễn Hoàng Nhiên/Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Tt huấn luyện và thi đấu TDTT Bình Dương
10/0810:50SK 1 (VQ15) - Tứ kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0812:37SK 14 (VQ15) - Bán kết VĐQG A Latin S,C,R,P,J
10/0814:36SK 18 (VQ15) - Chung kết VĐQG A Latin C(s),S,R,P,J(s)
11/0811:14SK 155 (VQ1C) - Bán kết VĐQG E1 Latin C(s)
11/0818:23SK 215 (VQ1C) - Chung kết VĐQG E1 Latin C(s)
SĐ 214: Lê Uyên Nhi - Vĩnh Huy Bình Định
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 215: Lê Gia Hân - Vĩnh Huy Bình Định
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 216: Lê Huỳnh Duy Quyên - Vĩnh Huy Bình Định
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 217: Lê Đoàn Khánh Thy - Vĩnh Huy Bình Định
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0818:23SK 66 (SN13) - Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 218: Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Vĩnh Huy Bình Định
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 219: Nguyễn Hoàng Thi Lâm/Đoàn Nguyễn Minh Hạnh - Vĩnh Huy Bình Định
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 220: Đoàn Nguyễn Minh Hạnh - Vĩnh Huy Bình Định
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 221: Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Vĩnh Huy Bình Định
10/0817:32SK 55 (S215) - Bán kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0817:53SK 60 (S215) - Chung kết Thiếu nhi 2 FA Latin S,C,R,P,J
10/0818:16SK 65 (S214) - Bán kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:32SK 68 (S22W) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:41SK 71 (S214) - Chung kết Thiếu nhi 2 FB Latin S,C,R,J
10/0818:53SK 73 (S22W) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Standard W
10/0818:59SK 75 (S22T) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:05SK 77 (S213) - Bán kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0819:50SK 81 (S22T) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Standard T
10/0819:56SK 83 (S213) - Chung kết Thiếu nhi 2 FC Latin C,R,J
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0821:31SK 104 (S222) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0821:55SK 110 (S222) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Standard W,T
10/0822:05SK 112 (S22F) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Standard F
10/0822:11SK 114 (S22Q) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Standard Q
SĐ 222: Lê Ngân Hà - Vĩnh Huy Bình Định
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 223: Nguyễn Châu Gia Hân - Vĩnh Huy Bình Định
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
SĐ 224: Trần Giáp Phương Linh - Vĩnh Huy Bình Định
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 225: Trần Văn Thảo My - Vĩnh Huy Bình Định
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 226: Lê Nguyên Khôi/Lê Ngân Hà - Vĩnh Huy Bình Định
10/0821:44SK 108 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
SĐ 227: Lê Nguyên Khôi/Trần Văn Thảo My - Vĩnh Huy Bình Định
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
SĐ 228: Trần Đức Hoàng Vũ/Đặng Bảo Trâm - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0815:23SK 196 (D31P) - Chung kết Thiếu niên 1 E5 Latin P
SĐ 229: Hoàng Gia Long/Phạm Thị Tuyết Trinh - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0819:53SK 82 (D31C) - Bán kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0820:20SK 88 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
10/0821:59SK 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/0822:14SK 115 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
11/0810:13SK 141 (D31J) - Chung kết Thiếu niên 1 E3 Latin J
11/0811:52SK 167 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
11/0812:01SK 169 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C,R
11/0814:01SK 180 (D31S) - Chung kết Thiếu niên 1 E4 Latin S
11/0815:23SK 196 (D31P) - Chung kết Thiếu niên 1 E5 Latin P
SĐ 230: Đặng Khánh Ngọc - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 231: Nguyễn Minh Phước Thảo - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 232: Nguyễn Ngọc An Thy - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 233: Trương Thị Khánh Huyền - CLB 79 Hữu Nghị Dance Center
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
SĐ 234: Trần Quốc Tú/Risa Miyamoto - Elite Dance
11/0811:41SK 164 (D622) - Chung kết Thanh niên D Standard W,T
11/0812:08SK 171 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
11/0814:16SK 183 (D62T) - Chung kết Thanh niên E2 Standard T
11/0814:34SK 187 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
SĐ 235: Phan Lê Gia Hân - Elite Dance
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
11/0814:19SK 184 (S322) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Standard W,T
11/0814:31SK 186 (S32T) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Standard T
11/0814:37SK 188 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
SĐ 236: Phan Thu Minh - CLB Dancesport Bắc Hải
11/0810:29SK 146 (S32F) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Standard F
11/0814:37SK 188 (S32Q) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Standard Q
SĐ 237: Phan Thái Trung/Nguyễn Thu Lê - CLB Dancesport Bắc Hải
11/0815:23SK 196 (D31P) - Chung kết Thiếu niên 1 E5 Latin P
SĐ 238: Nguyễn Hoàng Minh Thư - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
11/0814:04SK 181 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 239: Võ Phương Trinh - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 240: Bùi Phạm Thanh Thảo - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 241: Võ Lê Hà My - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 242: Võ Kỳ Thanh Trúc - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0818:23SK 66 (SN13) - Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 243: Nguyễn Lâm Hữu Phước/Nguyễn Bình Phương An - Sở VHTT Thành phố Đà Nẵng
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 244: Lê Huyền Trang - Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 245: Nguyễn Thị Khánh Chi - TTNT NICE DANCE TP VINH
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 246: Nguyễn Nữ Huyền Trang - TTNT NICE DANCE TP VINH
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0820:23SK 89 (S113) - Bán kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:08SK 99 (S113) - Chung kết Thiếu nhi 1 FC Latin C,R,J
10/0821:20SK 102 (S114) - Chung kết Thiếu nhi 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 247: Hoàng Thị Minh Ngọc - TTNT NICE DANCE TP VINH
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 248: Trần Thị Khánh Nhi - TTNT NICE DANCE TP VINH
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:29SK 54 (SN1J) - Bán kết Nhi đồng F3 Latin J
10/0817:50SK 59 (SN1J) - Chung kết Nhi đồng F3 Latin J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 249: Hoàng Trần Quốc An/Ngô Hoàng Ngân - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
10/0821:35SK 105 (D11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 E3 Latin J
10/0821:41SK 107 (D11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 E4 Latin S
SĐ 250: Phạm Linh Linh - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 251: Nguyễn Phạm Đức/Lê Minh Nguyệt - CLB 2M Dancesport
11/0812:20SK 174 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
11/0820:03SK 221 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s),S,R,P,J(s)
SĐ 252: Nguyễn Mạnh Hùng/Trương Thị Hồng Liên - CLB HH Dance HN
11/0808:30SK 118 (DT1C) - Bán kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:01SK 122 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
11/0809:07SK 124 (DT12) - Bán kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:26SK 129 (DT12) - Chung kết Tổng tuổi D Latin C,R
11/0809:42SK 133 (DT1R) - Bán kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0809:59SK 137 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:38SK 149 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C,R,J
11/0814:40SK 189 (D714) - Chung kết Trung niên 1 B Latin S,C,R,J
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 253: Nguyễn Tuấn Dũng/Chu Thị Phương Anh - CLB HH Dance HN
10/0819:11SK 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
10/0820:37SK 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
SĐ 254: Nguyễn Lê Thanh Vân - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
SĐ 255: Nguyễn Hương Giang - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 256: Lê Trương Ngọc Anh - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 257: Nguyễn Trần Gia Hân - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
SĐ 258: Phạm Thị Diễm My - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 259: Huỳnh Ngọc Trâm Anh - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 260: Lê Ngọc Quỳnh Anh - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 261: Phạm Thị Ngọc Hân - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0812:14SK 12 (SN1C) - Tứ kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:20SK 22 (SN1C) - Bán kết Nhi đồng F1 Latin C
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:39SK 28 (SN1C) - Chung kết Nhi đồng F1 Latin C
SĐ 262: Đinh Ngọc Tường Vy - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 263: Nguyễn Ngọc Thảo Vy - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
SĐ 264: Lê Trọng Nhân/Đỗ Ngọc Bình An - Nhà thiếu nhi quận Tân Phú
10/0821:44SK 108 (D114) - Chung kết Thiếu nhi 1 B Latin S,C,R,J
10/0821:59SK 111 (D213) - Chung kết Thiếu nhi 2 C Latin C,R,J
10/0822:14SK 115 (D214) - Chung kết Thiếu nhi 2 B Latin S,C,R,J
SĐ 265: Nguyễn Duy Anh/Đàm Thị Thanh Hoa - MY DANCE HD
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:35SK 69 (D21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0819:02SK 76 (D21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 E3 Latin J
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 266: Phạm Ngọc Châu/Chế Thị Tuyết Mai - Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
10/0818:38SK 70 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
10/0819:11SK 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
10/0819:17SK 80 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
10/0820:02SK 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T
10/0820:37SK 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
SĐ 267: Nguyễn Thu Hà - Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 268: Huỳnh Đào Bảo Trân - Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 269: Trần Hà Phúc Khang/Nguyễn Ngọc Hương Giang - Trung tâm TDTT Quận Tân Phú
10/0818:11SK 64 (D212) - Bán kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:29SK 67 (D21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0818:49SK 72 (D212) - Chung kết Thiếu nhi 2 D Latin C,R
10/0818:56SK 74 (D21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 E2 Latin R
10/0820:29SK 90 (D112) - Chung kết Thiếu nhi 1 D Latin C,R
10/0821:14SK 100 (D11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 E1 Latin C
10/0821:28SK 103 (D11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 E2 Latin R
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 270: Lê Ngọc Tuân /Huỳnh Kim Nhung - CLB MT Dancesport
10/0819:11SK 78 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
10/0820:02SK 84 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W,T
10/0820:37SK 92 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
SĐ 271: Nguyễn Văn Minh/Dương Tuyết Ngọc - Nhà Văn Hóa Lao Động Q.11
11/0810:07SK 139 (D81C) - Bán kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0810:26SK 145 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
11/0814:55SK 191 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C,R
11/0815:08SK 193 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 272: Võ Hoàng Phúc/Lý Bảo Trân - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
11/0811:55SK 168 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
11/0812:20SK 174 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:17SK 207 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
11/0816:20SK 208 (D41S) - Chung kết Thiếu niên 2 E4 Latin S
11/0816:23SK 209 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
SĐ 273: Lê Huỳnh Quốc Thắng/Lý Bảo Châu - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
11/0811:55SK 168 (D513) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Latin C,R,J
11/0812:20SK 174 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0816:17SK 207 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
11/0816:23SK 209 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
SĐ 274: Trần Thụy Đỗ Quyên - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
11/0814:04SK 181 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
SĐ 275: Nguyễn Quế Khanh - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0814:13SK 182 (S32W) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Standard W
SĐ 276: Nguyễn Minh Trung/Lê Thị Ngọc Mai - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
11/0812:20SK 174 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C,R
11/0815:49SK 201 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C,R
11/0815:56SK 203 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
11/0816:08SK 205 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
11/0816:17SK 207 (D41J) - Chung kết Thiếu niên 2 E3 Latin J
11/0816:23SK 209 (D41P) - Chung kết Thiếu niên 2 E5 Latin P
SĐ 277: Nguyễn Anh Thy - Dancesport Nhà văn hóa Lao Động TP Cần Thơ
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
11/0814:04SK 181 (S315) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:11SK 194 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
11/0815:26SK 197 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C,R
SĐ 278: Đỗ Xuân Bảo Vy - NaNa Dance Studio
11/0812:28SK 176 (S415) - Bán kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0812:37SK 177 (S414) - Chung kết Thiếu niên 2 FB Latin S,C,R,J
11/0813:44SK 178 (S415) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Latin S,C,R,P,J
11/0815:35SK 199 (S413) - Bán kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
11/0816:11SK 206 (S413) - Chung kết Thiếu niên 2 FC Latin C,R,J
SĐ 279: Hồ Bảo Ngọc - NaNa Dance Studio
10/0817:41SK 56 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
10/0818:02SK 61 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
11/0808:52SK 119 (S41P) - Bán kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0809:04SK 123 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
11/0810:19SK 143 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:20SK 157 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
11/0811:32SK 161 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0811:46SK 165 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
11/0815:53SK 202 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
SĐ 280: Nguyễn Đan Quỳnh - NaNa Dance Studio
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 281: Ngô Lê Bảo Châu - NaNa Dance Studio
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:47SK 58 (S31P) - Bán kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
10/0818:08SK 63 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 282: Ngô Lê Bảo Anh - NaNa Dance Studio
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0812:09SK 11 (S21S) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0813:55SK 15 (S21J) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:17SK 21 (S21S) - Bán kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:23SK 23 (S21J) - Bán kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:36SK 27 (S21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 F4 Latin S
10/0815:42SK 29 (S21J) - Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J
11/0809:11SK 125 (S21C) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:30SK 130 (S21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:16SK 142 (S21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin C
SĐ 283: Trần Hồng Ân/Nguyễn Đan Quỳnh - NaNa Dance Studio
10/0821:52SK 109 (D21S) - Chung kết Thiếu nhi 2 E4 Latin S
11/0811:26SK 159 (D21C) - Bán kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
11/0811:38SK 163 (D21C) - Chung kết Thiếu nhi 2 E1 Latin C
SĐ 284: Đỗ Hoàng Anh Tuấn/Trần Thị Mỹ Thanh - Sở Văn Hoá Và Thể Thao Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/0811:16SK 2 (VQ25) - Tứ kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0812:20SK 13 (VQ25) - Bán kết VĐQG A Standard W,T,VW,F,Q
10/0814:03SK 17 (VQ25) - Chung kết VĐQG A Standard F(s),W,T,VW,Q(s)
10/0820:56SK 96 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
10/0821:04SK 98 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W,T
11/0811:49SK 166 (VQ2W) - Bán kết VĐQG E1 Standard W(s)
11/0812:25SK 175 (VQ2F) - Bán kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:26SK 210 (VQ2F) - Chung kết VĐQG E4 Standard SF(s)
11/0816:41SK 211 (VQ2W) - Chung kết VĐQG E1 Standard W(s)
SĐ 285: Nguyễn Thị Trúc Linh - CLB Vũ Bình Dance Sport
10/0811:52SK 8 (SN1R) - Tứ kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0812:00SK 10 (SN12) - Tứ kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0814:00SK 16 (SN1R) - Bán kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:12SK 20 (SN12) - Bán kết Nhi đồng FD Latin C,R
10/0815:26SK 24 (SN1R) - Chung kết Nhi đồng F2 Latin R
10/0815:32SK 26 (SN12) - Chung kết Nhi đồng FD Latin C,R
SĐ 286: Nguyễn Đăng Ngọc Hân - CLB Vũ Bình Dance Sport
11/0809:36SK 132 (S21R) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0809:45SK 134 (S212) - Tứ kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0809:56SK 136 (S21R) - Bán kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:02SK 138 (S212) - Bán kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
11/0810:10SK 140 (S21R) - Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin R
11/0810:22SK 144 (S212) - Chung kết Thiếu nhi 2 FD Latin C,R
SĐ 287: Vũ Đào Như Quỳnh - Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:59SK 45 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:26SK 53 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
11/0808:36SK 117 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0808:58SK 121 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
11/0809:23SK 128 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
SĐ 288: Nguyễn Lê Phương Anh - Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
11/0812:11SK 172 (S313) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Latin C,R,J
11/0813:53SK 179 (S314) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Latin S,C,R,J
SĐ 289: Phan Hải Diệp Linh - Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:38SK 39 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:44SK 41 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:52SK 43 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0817:05SK 47 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0817:11SK 49 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0817:19SK 51 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
SĐ 290: Hoàng Thị Lan Anh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:45SK 30 (S11J) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0815:56SK 32 (S11S) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:07SK 34 (S112) - Tứ kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:24SK 36 (S11C) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0816:35SK 38 (S11J) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0816:41SK 40 (S11S) - Bán kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0816:47SK 42 (S112) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0816:56SK 44 (S11C) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:02SK 46 (S11J) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Latin J
10/0817:08SK 48 (S11S) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Latin S
10/0817:14SK 50 (S112) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Latin C,R
10/0817:23SK 52 (S11C) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Latin C
10/0817:44SK 57 (S12W) - Bán kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0818:05SK 62 (S12W) - Chung kết Thiếu nhi 1 F1 Standard W
10/0819:14SK 79 (S22V) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0820:07SK 85 (S22V) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Standard VW
10/0820:17SK 87 (S12T) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:34SK 91 (S12Q) - Bán kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0820:40SK 93 (S122) - Bán kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0820:53SK 95 (S12T) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Standard T
10/0820:59SK 97 (S122) - Chung kết Thiếu nhi 1 FD Standard W,T
10/0821:17SK 101 (S12Q) - Chung kết Thiếu nhi 1 F3 Standard Q
10/0821:38SK 106 (S12F) - Chung kết Thiếu nhi 1 F4 Standard F
11/0808:30SK 116 (S11R) - Tứ kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0808:55SK 120 (S11R) - Bán kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
11/0809:20SK 127 (S11R) - Chung kết Thiếu nhi 1 F2 Latin R
SĐ 291: Huỳnh Hoài Giang - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng
10/0811:55SK 9 (S21P) - Tứ kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:09SK 19 (S21P) - Bán kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:29SK 25 (S21P) - Chung kết Thiếu nhi 2 F5 Latin P
10/0815:51SK 31 (S31J) - Tứ kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
10/0816:02SK 33 (S31S) - Tứ kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
10/0816:16SK 35 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C,R
10/0816:30SK 37 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
10/08