Chọn đơn vị:
NgàyGiờSự kiện
SĐ 11: Trần Thị Mai Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0312:01SK 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 12: Trần Thị Minh Anh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:58SK 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
13/0312:01SK 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F
SĐ 13: Đặng Thị Khánh Ngọc - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
SĐ 15: Trần Nhã Kỳ - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:58SK 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 16: Phùng Thuý Quỳnh - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
SĐ 18: Hoàng Ngọc Bảo Thy - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0314:19SK 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0311:55SK 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
SĐ 19: Trương Hữu Thành/Vũ Hồng Trang - FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương
12/0316:39SK 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
13/0312:16SK 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q
SĐ 20: Nguyễn Vũ Thanh Duy/Nguyễn Thị Xuân Hoà - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
12/0315:57SK 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
12/0316:22SK 71 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
SĐ 21: Trần Quang Minh Huy/Lê Ngọc Bảo Ngân - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
SĐ 22: Lê Bảo Trân - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
SĐ 23: Ngô Bùi Tú Uyên - Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
SĐ 26: Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
13/0312:16SK 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q
SĐ 27: Lê Hoàng Sơn/Nguyễn Ngô Xuân Nhi - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:10SK 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
SĐ 28: Nguyễn Quốc Bảo/Trần Hoàng Minh Châu - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
13/0312:19SK 116 (HY2F) - Chung kết Người trưởng thành E4 Standard F
SĐ 29: Nguyễn Tuấn An/Hoàng Phương Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0318:15SK 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
SĐ 30: Trần Tuấn Kiệt/Trần Lương Diễm Quỳnh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
SĐ 31: Phạm Hoàng Việt/Nguyễn Đặng Yến Nhi - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0314:45SK 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0318:15SK 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
SĐ 32: Nguyễn Duy Anh/Lê Anh Phương - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0314:45SK 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
SĐ 33: Nguyễn Trung Kiên/Phạm Hồng Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
SĐ 34: Nguyễn Quang Huy/Trần Thị Hương Giang - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:31SK 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P
SĐ 35: Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
SĐ 36: Nguyễn Hữu Duy Anh/Nguyễn Thuỳ Linh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
13/0312:31SK 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P
SĐ 37: Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hồng Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
SĐ 39: Đỗ Hải Thành/Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:40SK 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
SĐ 40: Lê Hoàng Bảo Thiên/Nguyễn Bảo Trâm Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
SĐ 41: Nguyễn Đức Minh/Trần Nguyễn Diệu Linh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
SĐ 42: Trần Bảo Duy/Lê Ngọc Tường Vy - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
SĐ 43: Hoàng Gia Bảo/Hoàng Gia Linh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:27SK 89 (D62W) - Chung kết Thanh niên E1 Standard W
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:10SK 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
SĐ 44: Trần Hạo Nam/Nguyễn Hoàng Minh Anh - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
SĐ 45: Phạm Phương Anh - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
SĐ 46: Phạm Minh Châu - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
SĐ 47: Phạm Anh Tuấn/Sầm Thị Lan Hương - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0315:30SK 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
12/0315:57SK 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
12/0316:18SK 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 48: Nguyễn Hoàng Lan - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 49: Phan Trà My - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
SĐ 50: Đỗ Phương Vy - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
SĐ 51: Dương Thị Hòa Lâm - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 52: Đàm Hiểu Ngân - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
SĐ 53: Phan Hoài Anh - Trung Tâm Đào Tạo , Thi Đấu Thể Thao Và Nghệ Thuật Tỉnh Cao Bằng
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
SĐ 54: Hoàng Tiến Mạnh/Văn Quỳnh Phương - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:10SK 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
13/0312:16SK 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q
SĐ 55: Võ Hoàng Phúc/Nguyễn Quế Khanh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:55SK 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
13/0312:19SK 116 (HY2F) - Chung kết Người trưởng thành E4 Standard F
SĐ 56: Trần Công Minh/Đặng Ngọc Minh Châu - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:55SK 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:43SK 63 (D525) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Standard W, T, VW, F, Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:10SK 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
13/0312:16SK 115 (HY2Q) - Chung kết Người trưởng thành E3 Standard Q
SĐ 57: Nguyễn Anh Đức/Ngô Hương Nhi - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0314:40SK 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
12/0314:55SK 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
13/0312:07SK 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W
13/0312:34SK 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q
13/0312:43SK 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J
SĐ 58: Trần Bảo Minh/Nguyễn Hà Vy - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0314:45SK 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
13/0312:43SK 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J
SĐ 59: Nguyễn Việt Quang/Lê Phương Anh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
SĐ 60: Phạm Minh Thanh/Nguyễn Linh Anh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0309:33SK 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
12/0309:39SK 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
SĐ 61: Chu Nguyên Khôi/Đào Lan Phương - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:40SK 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
12/0314:55SK 51 (D523) - Chung kết Dưới 21 tuổi C Standard W, T, Q
13/0312:07SK 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W
13/0312:34SK 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 62: Trương Tuấn Phong/Nguyễn Ngọc Phúc Nhi - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0314:45SK 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
13/0312:31SK 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P
SĐ 63: Trần Trọng Khôi/Trịnh Lâm Tâm Như - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:21SK 87 (D61P) - Chung kết Thanh niên E5 Latin P
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
SĐ 64: Ngô Đức Tiến/Trần Thị Bích Hồi - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
12/0317:37SK 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T
SĐ 65: Hoàng Kỳ/Cao Thanh Trúc - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0309:33SK 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
12/0309:39SK 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
SĐ 67: Nguyễn Xuân Hiệp/Nguyễn Thúy Hà - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 68: Đào Thái Dương/Nguyễn Trần Khánh Linh - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0314:28SK 46 (D515) - Bán kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0314:45SK 49 (D514) - Chung kết Dưới 21 tuổi B Latin S, C, R, J
12/0316:03SK 67 (D515) - Chung kết Dưới 21 tuổi A Latin S, C, R, P, J
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
SĐ 69: Lê Vũ Cường/Nguyễn Đan Thị Chi Mai - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 70: Hoàng Đức Tuấn/Đỗ Phương Uyên - Cung VHTT Thanh niên Hải Phòng
12/0318:15SK 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
SĐ 71: Nguyễn Quỳnh Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:36SK 34 (S42F) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Standard F
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:04SK 41 (S42Q) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Standard Q
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
SĐ 73: Phạm Bảo Trâm - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0314:19SK 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 75: Phạm Hà Anh - Trung tâm VH - TT và Thể thao Q. Cầu Giấy
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
SĐ 76: Trần Lâm/Nguyễn Thị Ngọc Lành - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 77: Nguyễn Thi/Nguyễn Thị Bỉnh - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0314:52SK 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W
12/0315:15SK 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
12/0317:37SK 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T
SĐ 78: Lê Quỳnh Như - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:55SK 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
13/0311:58SK 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
SĐ 79: Tạ Liên Giang - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:19SK 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0312:01SK 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F
SĐ 80: Phạm Tường Ngân - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0311:00SK 19 (S323) - Bán kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:28SK 24 (S323) - Chung kết Thiếu niên 1 FC Standard W, T, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:58SK 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
13/0312:01SK 110 (QX2F) - Chung kết Thiếu niên F4 Standard F
SĐ 81: Phan Cao Diệu Ngọc - Sở VHTT TP. Đà Nẵng
12/0312:08SK 32 (S42W) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Standard W
12/0313:51SK 37 (S422) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Standard W, T
12/0313:58SK 39 (S42V) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Standard VW
12/0314:12SK 43 (S42T) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Standard T
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 82: Bùi Vũ Hiền Anh - CK Team
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
SĐ 83: Vũ Quỳnh Mai - CK Team
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
SĐ 84: Đỗ Hải Thành/Nguyễn Ngọc Thanh My - CK Team
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
SĐ 85: Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
SĐ 86: Thái Trung Kiên/Hoàng Huệ Phương - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Lâm Đồng
12/0318:15SK 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
SĐ 87: Nguyễn Thành Trung/Nguyễn Thị Thu Hương - Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:57SK 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
SĐ 88: Phạm Nguyễn Gia Linh - Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
SĐ 89: Vy Hải Dũng/Phạm Trần Diệu Linh - Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
SĐ 90: Vy Hải Dũng/Nguyễn Đức Thanh Hằng - Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
SĐ 91: Vũ Nguyên Huy/Nguyễn Đức Thanh Hằng - Sở Văn Hóa và Thể Thao Tỉnh Quảng Ninh
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
SĐ 93: Nguyễn Đình Tư/Nguyễn Thị Phú Tài - SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
12/0315:60SK 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:54SK 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:04SK 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 94: Trần Nam Dũng/Lê Phương Thảo - SỞ VHTT&DL TỈNH GIA LAI
12/0317:42SK 93 (D625) - Chung kết Thanh niên A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
SĐ 95: Nguyễn Khắc Tuyến/Nguyễn Hoàng Anh - Trần Tú Diamond
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:01SK 81 (D61J) - Chung kết Thanh niên E3 Latin J
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
12/0317:15SK 85 (D61S) - Bán kết Thanh niên E4 Latin S
12/0317:34SK 91 (D61S) - Chung kết Thanh niên E4 Latin S
SĐ 96: Đặng Minh Sơn/Hoàng Ngọc Anh - Dancesport Quận Kiến An
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
SĐ 97: Đặng Minh Sơn/Nguyễn Hà Vân - Dancesport Quận Kiến An
12/0309:33SK 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
12/0309:39SK 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
SĐ 98: Nguyễn Văn Danh/Nguyễn Thị Phương Anh - Sở VHTTDL Đồng Nai
12/0315:57SK 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
12/0316:18SK 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
12/0317:30SK 90 (D812) - Chung kết Trung niên 2 D Latin C, R
SĐ 99: Phùng Thuý Quỳnh - Trường THCS An Thượng - Hải Dương
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 101: Trang,Nhi,Anh,Linh,Nhi,Linh,Anh,Anh ,Anh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:00SK 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
SĐ 102: Trang,Linh,Diễm,Anh,Anh,Linh,Linh,Châu,Ly, Anh,Lin... - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:00SK 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
SĐ 103: Anh,Thư,Thuỷ,Khánh,Chi,My,Hân,Hưng,Linh,Châu,Ly - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:00SK 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
SĐ 104: Bùi Gia Khánh Huyền - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
SĐ 105: Đỗ Tuyết Chi - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 106: Phạm Thị Anh Thư - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 107: Trang, Nhi, Anh, Nhi, Linh,Linh,Hưng,Anh, Anh,Diễm... - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:00SK 1 (GX1C) - Chung kết Đồng diễn E Latin C
SĐ 108: Mai Việt Hoàng/Ngô Thị Thu Hiền - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0315:52SK 64 (D612) - Bán kết Thanh niên D Latin C, R
12/0316:12SK 68 (D61C) - Bán kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:25SK 72 (D61C) - Chung kết Thanh niên E1 Latin C
12/0316:33SK 74 (D61R) - Bán kết Thanh niên E2 Latin R
12/0316:51SK 78 (D61R) - Chung kết Thanh niên E2 Latin R
12/0317:07SK 83 (D612) - Chung kết Thanh niên D Latin C, R
SĐ 109: Nguyễn Khánh Linh Nhi - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 110: Trần Yến Bảo Nhi - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 111: Cao Nguyễn Gia Khánh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
SĐ 112: Đào Thế Anh/Phan Trà My - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
SĐ 113: Bùi Huyền Trang - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 114: Đặng Thị Quỳnh Anh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
SĐ 115: Phạm Đàm Diệu Linh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
SĐ 117: Đặng Hoàng Gia Hân - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 118: Phạm Thị Phương Anh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
SĐ 119: Lê Huyền Trang - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
SĐ 120: Lê Ngọc Phương Linh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 121: Trần Quỳnh Anh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
SĐ 122: Vũ Đặng Tú Anh - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
SĐ 123: Nguyễn Đức Tùng Lâm/Nguyễn Thị Ninh Ngọc - Sở Văn hoá TT&DL tỉnh Thái Bình
12/0318:15SK 94 (D615) - Chung kết Thanh niên A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
13/0312:31SK 120 (HY1P) - Chung kết Người trưởng thành E5 Latin P
SĐ 124: Trần Trà My - THCS Đô thị Việt Hưng
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
SĐ 125: Đàm Nguyễn Xuân Duyên - Trường Song Ngữ Liên Cấp Wellspring
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
SĐ 126: Nguyễn Nguyên Kiệt/Nguyễn Phương Trang Anh - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:28SK 119 (HY1S) - Chung kết Người trưởng thành E4 Latin S
SĐ 127: Nguyễn Khôi Nguyên/Dương Mai Lan - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0315:04SK 53 (D512) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Latin C, R
12/0315:12SK 55 (D51C) - Chung kết Dưới 21 tuổi E1 Latin C
12/0315:18SK 57 (D51R) - Chung kết Dưới 21 tuổi E2 Latin R
12/0315:27SK 59 (D51J) - Chung kết Dưới 21 tuổi E3 Latin J
12/0315:33SK 61 (D51S) - Chung kết Dưới 21 tuổi E4 Latin S
13/0309:00SK 95 (HY15) - Tứ kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0309:35SK 97 (HY15) - Bán kết Người trưởng thành A Latin S, C, R, P, J
13/0310:02SK 99 (HY15) - Chung kết Người trưởng thành A Latin C(s), S, R, P(s), J
13/0312:22SK 117 (HY1C) - Chung kết Người trưởng thành E1 Latin C
13/0312:25SK 118 (HY1R) - Chung kết Người trưởng thành E2 Latin R
SĐ 128: Nguyễn Cảnh Thắng/Nguyễn Tú Phương - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0309:33SK 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
12/0309:39SK 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
13/0312:43SK 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J
SĐ 129: Nguyễn Cảnh Toàn/Nguyễn Thu Hà - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0309:26SK 3 (D312) - Chung kết Thiếu niên 1 D Latin C, R
12/0309:33SK 5 (D31C) - Chung kết Thiếu niên 1 E1 Latin C
12/0309:39SK 7 (D31R) - Chung kết Thiếu niên 1 E2 Latin R
12/0311:06SK 20 (D412) - Bán kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:34SK 25 (D412) - Chung kết Thiếu niên 2 D Latin C, R
12/0311:52SK 28 (D41C) - Chung kết Thiếu niên 2 E1 Latin C
12/0313:48SK 36 (D41R) - Chung kết Thiếu niên 2 E2 Latin R
13/0312:43SK 122 (HX15) - Chung kết Thiếu niên A Latin S, C, R, P, J
SĐ 130: Đàm Thùy Linh - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:43SK 104 (QX1C) - Chung kết Thiếu niên F1 Latin C
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 131: Nguyễn Lâm Huyền Anh - Sở VHTTDL Tỉnh Thái Nguyên
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 132: Nguyễn Minh Tài/Đặng Ngọc Phượng - Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
12/0316:18SK 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
12/0316:28SK 73 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T
12/0316:39SK 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q
12/0316:45SK 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J
SĐ 133: Nguyễn Minh Tài/Trần Thị Ngọc Lý - Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:01SK 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0315:30SK 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
SĐ 134: Võ Văn Trung/Đặng Ngọc Phượng - Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0316:36SK 75 (D81R) - Bán kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0316:58SK 80 (D81R) - Chung kết Trung niên 2 E2 Latin R
12/0317:12SK 84 (D81C) - Chung kết Trung niên 2 E1 Latin C
SĐ 135: Nguyễn Van Long/Đặng Ngọc Phượng - Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
12/0314:52SK 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W
12/0315:01SK 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
12/0315:15SK 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
12/0315:30SK 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
SĐ 136: Phạm Văn Minh Trí/Lý Vân Dung - Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bình Dương
13/0312:07SK 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W
13/0312:34SK 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 137: Phạm Hà Anh - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:55SK 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
13/0311:58SK 109 (QX2Q) - Chung kết Thiếu niên F3 Standard Q
SĐ 138: Triệu Phan Việt/Lê Quỳnh Trang - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
12/0314:40SK 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
13/0310:44SK 101 (HY25) - Bán kết Người trưởng thành A Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:10SK 103 (HY25) - Chung kết Người trưởng thành A Standard VW(s), W, T, F(s), Q
13/0312:10SK 113 (HY2W) - Chung kết Người trưởng thành E1 Standard W
13/0312:13SK 114 (HY2T) - Chung kết Người trưởng thành E2 Standard T
SĐ 139: Đỗ Nguyễn Minh Hạnh - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
12/0309:20SK 2 (S31C) - Tứ kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:30SK 4 (S31C) - Bán kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:36SK 6 (S31C) - Chung kết Thiếu niên 1 F1 Latin C
12/0309:42SK 8 (S31R) - Tứ kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0309:48SK 9 (S312) - Tứ kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0309:56SK 10 (S31J) - Bán kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0309:59SK 11 (S312) - Bán kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:04SK 12 (S31R) - Bán kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:07SK 13 (S31J) - Chung kết Thiếu niên 1 F3 Latin J
12/0310:10SK 14 (S312) - Chung kết Thiếu niên 1 FD Latin C, R
12/0310:14SK 15 (S31R) - Chung kết Thiếu niên 1 F2 Latin R
12/0310:17SK 16 (S31S) - Bán kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
12/0310:23SK 17 (S31P) - Chung kết Thiếu niên 1 F5 Latin P
12/0310:26SK 18 (S31S) - Chung kết Thiếu niên 1 F4 Latin S
SĐ 140: Bùi Thiên An - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
12/0311:14SK 22 (S325) - Bán kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0311:44SK 27 (S324) - Bán kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0311:58SK 30 (S324) - Chung kết Thiếu niên 1 FB Standard W, T, F, Q
12/0313:39SK 35 (S325) - Chung kết Thiếu niên 1 FA Standard W, T, VW, F, Q
12/0314:19SK 45 (S425) - Chung kết Thiếu niên 2 FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 141: Lê Hồng Anh - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
12/0311:11SK 21 (S41J) - Chung kết Thiếu niên 2 F3 Latin J
12/0311:23SK 23 (S41S) - Bán kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0311:39SK 26 (S41R) - Bán kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0311:55SK 29 (S41S) - Chung kết Thiếu niên 2 F4 Latin S
12/0312:05SK 31 (S41R) - Chung kết Thiếu niên 2 F2 Latin R
12/0313:30SK 33 (S41C) - Bán kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0313:55SK 38 (S41C) - Chung kết Thiếu niên 2 F1 Latin C
12/0314:01SK 40 (S41P) - Chung kết Thiếu niên 2 F5 Latin P
12/0314:07SK 42 (S412) - Bán kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
12/0314:15SK 44 (S412) - Chung kết Thiếu niên 2 FD Latin C, R
13/0309:18SK 96 (QX15) - Bán kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0310:35SK 100 (QX15) - Chung kết Thiếu niên FA Latin S, C, R, P, J
13/0311:46SK 105 (QX1R) - Chung kết Thiếu niên F2 Latin R
13/0311:49SK 106 (QX1S) - Chung kết Thiếu niên F4 Latin S
SĐ 142: Phùng Gia Bảo/Phạm Bảo Anh - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
12/0314:40SK 48 (D522) - Chung kết Dưới 21 tuổi D Standard W, T
13/0312:07SK 112 (HX2W) - Chung kết Thiếu niên E1 Standard W
13/0312:34SK 121 (HX25) - Chung kết Thiếu niên A Standard W, T, VW, F, Q
SĐ 143: Nguyễn Quỳnh Anh - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:52SK 107 (QX2W) - Chung kết Thiếu niên F1 Standard W
13/0311:55SK 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
SĐ 146: Phạm Bảo Trâm - Trung tâm HL và TĐ TDTT tỉnh Tây Ninh
13/0309:44SK 98 (QX25) - Bán kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:01SK 102 (QX25) - Chung kết Thiếu niên FA Standard W, T, VW, F, Q
13/0311:55SK 108 (QX2T) - Chung kết Thiếu niên F2 Standard T
13/0312:04SK 111 (QX2V) - Chung kết Thiếu niên F5 Standard VW
SĐ 147: Nguyễn Minh Tài/Đỗ Thị Minh Tân - THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
12/0314:52SK 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W
SĐ 148: Nguyễn Văn Tài/Huỳnh Thị Hồng Xuyến - THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
12/0315:57SK 65 (D71R) - Chung kết Trung niên 1 E2 Latin R
12/0316:15SK 69 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
12/0316:22SK 71 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
SĐ 149: Võ Văn Trung/Trần Thị Ngọc Lý - THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
12/0315:01SK 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
12/0315:15SK 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
12/0315:30SK 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
12/0316:18SK 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
12/0316:28SK 73 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T
12/0316:39SK 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q
12/0316:45SK 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
SĐ 150: Nguyễn Văn Long/Đinh Kim Thoa - THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
12/0315:60SK 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
12/0316:15SK 69 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
12/0316:22SK 71 (D72T) - Chung kết Trung niên 1 E2 Standard T
12/0316:45SK 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J
12/0317:04SK 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
SĐ 151: Trương Thanh Hoàng/Huỳnh Thị Hồng Xuyến - THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
12/0314:37SK 47 (DT1R) - Chung kết Tổng tuổi E2 Latin R
12/0314:52SK 50 (DT2W) - Chung kết Tổng tuổi E1 Standard W
12/0315:01SK 52 (DT1J) - Chung kết Tổng tuổi E3 Latin J
12/0315:09SK 54 (DT1C) - Chung kết Tổng tuổi E1 Latin C
12/0315:15SK 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
12/0315:30SK 60 (DT1S) - Chung kết Tổng tuổi E4 Latin S
12/0316:18SK 70 (D712) - Chung kết Trung niên 1 D Latin C, R
12/0316:28SK 73 (D722) - Chung kết Trung niên 1 D Standard W, T
12/0316:39SK 76 (D723) - Chung kết Trung niên 1 C Standard W, T, Q
12/0316:45SK 77 (D713) - Chung kết Trung niên 1 C Latin C, R, J
SĐ 152: Trần Quốc Tú/Phạm Thanh Kim Phượng - Sagadance
12/0316:15SK 69 (D72W) - Chung kết Trung niên 1 E1 Standard W
SĐ 153: Trần Trọng Nghĩa/Vũ Bích Oanh - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:21SK 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
12/0316:54SK 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T
12/0317:04SK 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
SĐ 154: Trịnh Năng Hòa/Dương Thị Bạch Tuyết - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:21SK 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:36SK 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q
12/0315:60SK 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
12/0316:54SK 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T
12/0317:04SK 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
SĐ 155: Trịnh Năng Hòa/Vũ Bích Oanh - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:15SK 56 (DT2T) - Chung kết Tổng tuổi E2 Standard T
SĐ 157: Tuấn Xuân Tiến/Nguyễn Thị Thu Thủy - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:60SK 66 (D92T) - Chung kết Trung niên 3 E2 Standard T
12/0316:54SK 79 (D922) - Chung kết Trung niên 3 D Standard W, T
12/0317:04SK 82 (D92W) - Chung kết Trung niên 3 E1 Standard W
12/0317:37SK 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T
SĐ 158: Đặng Việt/Trần Việt Phương - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:21SK 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:36SK 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q
SĐ 159: Phạm Khắc Hiếu/Tạ Thị Lệ Yên - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:21SK 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:36SK 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:24SK 88 (D82T) - Chung kết Trung niên 2 E2 Standard T
12/0317:37SK 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T
SĐ 161: Nguyễn Quốc Quân/Phạm Thị Thu Thủy - Sở VHTT và DL Tây Ninh
12/0315:21SK 58 (DT23) - Chung kết Tổng tuổi C Standard W, T, Q
12/0315:36SK 62 (DT24) - Chung kết Tổng tuổi B Standard W, T, F, Q
12/0317:18SK 86 (D82W) - Chung kết Trung niên 2 E1 Standard W
12/0317:37SK 92 (D822) - Chung kết Trung niên 2 D Standard W, T