Event: 75 - S312,Thiếu niên 1 Hạng FD Latin - C, R