Event: 146 - D214,Thiếu nhi 2 Hạng B Latin - S, C, R, J