Event: 155 - S223,Thiếu nhi 2 Hạng FC Standard - W, T, Q