Event: 163 - D622,Thanh niên Hạng D Standard - W, T