Event: 169 - D414,Thiếu niên 2 Hạng B Latin - S, C, R, J