Competition
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CÚP CÁC CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ THỂ THAO TOÀN QUỐC NĂM 2016

11.12.2016
TP. THÁI NGUYÊN
 

Event: 14-Thiếu nhi 1 Hạng F3 Standard - Q

Event: 26-Thiếu nhi 1 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 28-Thiếu nhi 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 38-Thiếu nhi 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 40-Thiếu niên 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 41-Nhi đồng Hạng E2 Latin - R

Event: 43-Nhi đồng Hạng FD Latin - C, R

Event: 44-Thiếu nhi 1 Hạng F2 Latin - R

Event: 48-Nhi đồng Hạng E1 Latin - C

Event: 49-Thiếu nhi 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 57-Thiếu nhi 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 58-Nhi đồng Hạng F1 Latin - C

Event: 59-Thiếu nhi 1 Hạng F1 Standard - W

Event: 60-Thiếu niên 1 Hạng F1 Latin - C

Event: 61-Nhi đồng Hạng F2 Latin - R

Event: 62-Thiếu nhi 1 Hạng F2 Standard - T

Event: 64-Trước thanh niên Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 65-Thanh niên Hạng D Latin - C, R

Event: 66-Thiếu nhi 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 67-Thiếu niên 1 Hạng F3 Latin - J

Event: 68-Thiếu nhi 1 Hạng FD Standard - W, T

Event: 69-Thiếu nhi 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 70-Thiếu niên 1 Hạng F4 Latin - S

Event: 71-Thanh niên Hạng E1 Latin - C

Event: 72-Thiếu nhi 1 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 73-Thiếu nhi 1 Hạng E3 Latin - J

Event: 74-Thanh niên Hạng E2 Latin - R

Event: 75-Thiếu niên 1 Hạng FD Latin - C, R

Event: 76-Thiếu nhi 1 Hạng FC Standard - W, T, Q

Event: 77-Thanh niên Hạng A Standard - SF(s),W,T,VW,Q(s)

Event: 83-Thiếu niên 1 Hạng E4 Latin - S

Event: 87-Trung niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 92-Nhi đồng Hạng FD Standard - W, T

Event: 100-Thiếu niên 2 Hạng E3 Latin - J

Event: 101-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Standard - T

Event: 102-Thiếu niên 2 Hạng E2 Standard - T

Event: 104-Thiếu nhi 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 106-Nhi đồng Hạng F1 Standard - W

Event: 107-Thiếu niên 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 112-Thiếu niên 1 Hạng B Standard - W, T, SF, Q

Event: 114-Thiếu nhi 2 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 116-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Standard - SF

Event: 117-Thiếu niên 2 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 119-Trung niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 129-Thiếu nhi 2 Hạng E1 Latin - C

Event: 130-Thiếu niên 1 Hạng D Latin - C, R

Event: 131-Thiếu nhi 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 132-Thiếu niên 2 Hạng D Latin - C, R

Event: 133-Thiếu niên 1 Hạng F1 Standard - W

Event: 134-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Latin - C

Event: 135-Thiếu niên 2 Hạng E1 Standard - W

Event: 136-Thiếu nhi 2 Hạng F2 Latin - R

Event: 137-Trước thanh niên Hạng D Latin - C, R

Event: 138-Nhi đồng Hạng F2 Standard - T

Event: 139-Thiếu nhi 2 Hạng F1 Standard - W

Event: 140-Thiếu niên 1 Hạng A Standard - W, T, VW, SF, Q

Event: 141-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Standard - Q

Event: 142-Thiếu niên 1 Hạng E3 Latin - J

Event: 143-Thiếu nhi 2 Hạng F3 Latin - J

Event: 144-Thiếu nhi 2 Hạng FC Latin - C, R, J

Event: 145-Thiếu nhi 2 Hạng F4 Latin - S

Event: 146-Thiếu nhi 2 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 147-Thiếu nhi 2 Hạng FB Standard - W, T, SF, Q

Event: 148-Thiếu nhi 2 Hạng FD Latin - C, R

Event: 149-Thiếu niên 2 Hạng D Standard - W, T

Event: 150-Thiếu nhi 2 Hạng E3 Standard - Q

Event: 151-Thiếu niên 2 Hạng E2 Latin - R

Event: 152-Thiếu nhi 2 Hạng FD Standard - W, T

Event: 153-Thiếu nhi 2 Hạng E3 Latin - J

Event: 154-Trước thanh niên Hạng E2 Latin - R

Event: 155-Thiếu nhi 2 Hạng FC Standard - W, T, Q

Event: 157-Trung niên 1 Hạng E1 Standard - W

Event: 158-Thiếu nhi 2 Hạng E4 Latin - S

Event: 159-Thiếu niên 1 Hạng E1 Latin - C

Event: 160-Thiếu niên 1 Hạng F2 Standard - T

Event: 161-Nhi đồng Hạng D Latin - C, R

Event: 162-Thiếu niên 1 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 163-Thanh niên Hạng D Standard - W, T

Event: 164-Trung niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 165-Thanh niên Hạng E1 Standard - W

Event: 166-Thiếu niên 1 Hạng F5 Standard - VW

Event: 167-Thanh niên Hạng E4 Standard - SF

Event: 168-Thiếu niên 1 Hạng FB Standard - W, T, SF, Q

Event: 169-Thiếu niên 2 Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 170-Thiếu niên 1 Hạng F3 Standard - Q

Event: 171-Thiếu niên 1 Hạng E2 Latin - R

Event: 172-Trước thanh niên Hạng B Latin - S, C, R, J

Event: 173-Thiếu niên 1 Hạng C Latin - C, R, J

Event: 174-Thiếu niên 2 Hạng A Latin - S, C, R, P, J

Event: 175-Thanh niên Hạng A Latin - C(s),S,R,P,J(s)