Đăng ký tài khoản

CHÚ Ý

Trước khi đăng ký, kiểm tra trong danh sách các đơn vị xem đã có tên chưa. Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 01 tài khoản, nếu có từ 02 tài khoản trở lên sẽ bị xóa chỉ để lại 01 tài khoản. Để tìm kiếm xem đơn vị đã đăng ký tài khoản chưa, nhập một phần tên đơn vị hoặc số điện thoại vào ô tìm kiếm.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN